Dívka

author: Jaroslav Horejc
published: 1936
type of document: socha
dimensions: v. 41 cm