Bánská Bystrica / Besztercebánya / Neusohl / Neosolium

date of exhibition: 2005/10/20 - 2005/11/27
institution: Štátna galéria v Banskej Bystrici
type of exhibition: nevýtvarná