Six from the sixties

date of exhibition: 2002/02/28 - 2002/03/31
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní

notes:
K šedesátým letům minulého století se budeme ještě dlouho vracet. Byla to totiž převratná doba, jejíž "vítězství a pády" pociťujeme v podstatě dodnes. Připomeňme si alespoň některé hlavní milníky tehdejšího světového vývoje, jež poznamenaly doslova tvář celé planety: rozpad koloniálních imperií, jaderné zbrojení, vyostření situace na Blízkém Východě, navazování užších diplomatických vztahů mezi Západem a Východem, expanze člověka do kosmu, nástup počítačových technologií, prudce stoupající vliv masmédií na veřejné mínění, počátek postmoderny.
Teprve s odstupem času si o něco ostřeji uvědomujeme, že ani bývalé Československo tehdy nebylo nepropustně izolováno od okolního světa, jak se často píše. Jedním z pozoruhodných dokladů počínající globalizace světa a dlouhodobé neudržitelnosti totalitních systémů je mimo jiné velmi dynamický rozvoj československé výtvarné kultury, jež – navzdory všem příkazům a zákazům – se začala už počátkem 60. let poměrně rychle v dobrém slova smyslu internacionalizovat.
Mezinárodní výstava SIX FROM SIXTIES, uspořádaná ve spolupráci se Slovenskou národnou galériou v Bratislavě, je tedy dalším příspěvkem v dlouhodobé dramaturgii muzea k lepšímu poznání a pochopení výtvarného dění v naší zemi v daném období. Ale nejen to, neboť díky zanícenému sběrateli Ing. Janu Kukalovi máme rovněž skvělou příležitost seznámit se po výstavách "Thonet" a "Umělci čistého srdce" s další jedinečnou soukromou sbírkou, tentokrát zaměřenou především na vazby mezi slovenským a moravským uměním 60. let 20. století.
Nepochybným přínosem výstavy bude právě přímá konfrontace děl olomouckého M. Šnajdra st. a "moravských Slováků" R. Fily a E. Ovčáčka s pracemi jejich bratislavských kolegů M. Čunderlíka, J. Jankoviče a M. Urbáska, s nimiž je pojila řada pracovních i osobních kontaktů, a kteří se na počátku 60. let stejně výraznou měrou jako oni podíleli na progresivním vývoji slovenského umění v rámci tzv. informálních tendencí. Ostatně s výjimkou M. Šnajdra st. všichni zmínění umělci patřili do okruhu těch autorů, kteří se zúčastnili neoficiálních bratislavských výstav nazvaných Konfrontace (1961, 1962, 1963), jež lze de facto považovat za jeden z počátků nástupu progresivního umění v 60. letech nejen na Slovensku, ale i v Čechách a na Moravě.
Vzhledem k tomu, že jakákoliv vážná sběratelská aktivita je mimo jiné limitována také dostupností kvalitních děl na trhu, rozhodli jsme se v několika případech rozšířit představenou kolekci o díla z majetku státních institucí a ojediněle i samotných autorů, která bezprostředně s touto kolekcí souvisejí a historicky zpřesňují náš pohled na danou látku.
K výstavě bude vydán péčí Ing. Jana Kukala bohatě obrazově vybavený katalog s úvodní studií PhDr. Kataríny Barcujovej, ředitelky Slovenskej národnej galérie v Bratislavě.
-ld-