Blanka Lamrová

date of exhibition: 1984/11/26 - 1984/12/16
institution: Kinokavárna na sídlišti Karla IV., foyer
type of exhibition: autorská