Jan Jemelka: Grafika, obrazy, kresby

date of exhibition: 1981
institution: Sovinec
type of exhibition: autorská