Město v kresbách a grafice malířů Skupiny 42

date of exhibition: 1984/05/03 - 1984/06
institution: Rabasova galerie Rakovník
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
Malá síň
Moderní umění se od počátku dvacátého století vyvíjelo s výjimkou sociálního umění dvacátých let uzavřeně jakoby vzdáleno realitě a době, jen ve střídání, překonávávání a nahrazování přežilých forem. Názor na jeho společenskou funkci se proměnil teprve v událostech předcházejících vznik druhé světové války. Tehdy sílilo vědomí ohrožení základních lidských hodnot a dozrávaly myšlenky o aktivním přístupu umění k prožívané skutečnosti. Bylo nutné přehodnocovat základní zásady, kterými se dosud řídila umělecká tvorba a nahradit zaujetí pro dílčí výzkumy a výboje shrnujícím pohledem. Nebyla to snaha o popření minulého, naopak snaha ze zisků práce předešlých avantgard vybudovat novou řeč promlouvající k současnému divákovi o současném světě.
Mladí výtvarní umělci nastupující na přelomu třicátých a čtyřicátých let se sdružili do několika programově odlišných skupin, neboť záměry, dát modernímu umění nový smysl a vrátit mu společenskou platnost zdaleka přesahovaly možnosti jednotlivců.
Ve Skupině 42 se na spolkové základně Výtvarného odboru Umělecké besedy sešli umělci různých oborů; malíři, sochař a fotograf s básníky a teoretiky umění. Lišili se mírou zkušeností, školením i osobním založením. Nebyli ani stejnorodou skupinou vrstevníků, nejmladšího dělilo více jak deset let od nejstarších. Nevystoupili s přesně formulovaným programem, ten teprve vyrůstal dodatečně, dá-li se o něm vůbec hovořit, až z jejich úzké spolupráce. Přesto anebo právě proto v odkazu současnosti skupina shrnuje snahy a cíle i osudy celé své generace.
Tvorba umělců skupiny se načas sbližovala aby se prostupovala a násobila v kolektivním usilování o všestrannou, pravdivou a poetickou výpověď o typických jevech soudobého světa. Za obecný příměr moderní doby brali obraz města, byl jim víc než dokument nebo pouhá studie prostředí, nejen určitý projev, ale sama forma moderního života – soužití člověka, staveb a strojů v harmonii složitého organismu.
Inspirováni městskými krajinami Františka Grosse z konce třicátých let se vydávali za poznáváním struktur městských okrajů, moderní zástavby s monumenty průmyslových a inženýrských objektů, polointeriérů ulic a pasáží s tříští reflexů skla a leštěných kovů a konečně intimních prostorů lidských příbytků a dílen naplněných stroji a přístroji, aby prakticky ověřovali výsledky společných úvah o zdrojích nové poezie. Tak objevili pro umění (nejen naše) a to celou dosud opomíjenou tématickou oblast a zahájili dodnes neukončený proces v němž do umění vstupuje naše doba.

1. Karel Souček, Kadeřnice, olej, plátno, 104 x 90 cm, 1944
2. Karel Souček, U kadeřníka, barevný linořez, papír, 330 x 567 mm, 1943
3. Karel Souček, Automat, barevný lept, papír, 156 x 249 mm, 1943
4. Karel Souček, Ulice v dešti, lept s akvatintou, papír, 240 x 340 mm, 1943
5. Kamil Lhoták, Planina se stroji, olej, plátno, 50,5 ´ 65 cm
6. Kamil Lhoták, Balony, kresba tuší, papír, 165 ´ 290 mm, 1940
7. Kamil Lhoták, Krajina s lahví, kolorovaná kresba tuší, papír, 210 x 325 mm, 1944
8. Jan Smetana, U mostu na Štvanici, olej, sololit, 49,5 x 65 cm (1942 ulice)
9. Jan Smetana, Městský motiv, akvarel, papír, 210 x 270 mm, 1945
10. Jan Smetana, Nábřeží, kresba tuší, akvarel, papír, 222 x 297 mm, 1944
11. František Gross, Libeň, akvarel, karton, 231 x 335 mm, 1942
12. František Gross, Skleníky, kvaš, papír, 140 x 220 mm, 1943
13. František Gross, Městský motiv, kolorovaná kresba tužkou, papír, 219 x 228 mm, 1944
14. František Hudeček, Závory, kresba tužkou, papír, 255 x 366 mm, 1942
15. František Hudeček, Ulice v noci, kresba tužkou, papír, 210 x 297 mm, 1944
16. František Hudeček, Ulice s benzinovou pumpou, akvarel, lepenka, 205 x 335 mm, 1943
17. František Hudeček, Noční chodec II, komb. technika, lepenka, 360 x 265 mm, 1943
18. František Hudeček, Noční chodec X, dřevoryt, papír, 204 x 150 mm, 1945
19. František Hudeček, Postava, lept, papír, 298 x 230 mm, 1945
20. František Hudeček, Město, lept, papír, 24 x 173 mm, 1947

Všechny exponáty jsou zapůjčeny ze sbírky Středočeské galerie v Praze.
Výstavu uspořádala Rabasova galerie Okresního muzea a galerie v Rakovníku ve spolupráci se Středočeskou galerií v Praze.
Výstavu a text katalogu připravil Václav Zoubek.
Katalog vydalo Okresní muzeum a galerie v Rakovníku v nákladu 300 výtisků. Povolil OK StčKNV v Praze pod č. j. kult. 949/84 dne 31. 3. 1984.
Vytiskly Tiskařské závody n. p., Praha provoz 64 Rakovník.