Radomír Leszczynski: Buňky / Struktury

date of exhibition: 2007/04/23 - 2007/05/23
institution: Galerie Dion
type of exhibition: autorská

notes:
hudební vystoupení - Dívčí pěvecké sdružení G* APEELS
-
Expozice na jedné straně výběrem z díla posledních deseti let představuje umělce v retrospektivním pohledu, na straně druhé podstatné zastoupení současných prací dává nahlédnout i na nové experimentální postupy autora. Leszczynského tvorba se stále hlásí ke konceptuální geometrické malbě a grafice, pro generování vizuálních struktur obrazových kompozic autor nadále s úspěchem používá počítač. Jestliže ranné práce jsou konstituovány jako vztah barev a tvarových forem, u novějších geometrická morfologie obrazové skladby je stále více obohacována interakcí s generátorem náhodných funkcí. Posun nastal rovněž ve výběru složek spektra barev : dřívější výrazná barevnost , aplikace čistých barevných akordů, je utlumena, v obrazovém rámci se promítají i postupné přechody valérů, řada děl nabývá až monochromní charakter. Podstatně se tím proměňuje i vyznění kompozic: od čistě konkretistického výrazu dospívají až k hranicím imaginativních polí, od deklarování řádu spějí až k poukazům na hru náhod.
Leszczynského tvorba ve svém celku tak poukazuje na širší proměny světa a našeho vědomí, je symbolikou přechodu od deterministického modelu k disipativním, rozptýleným struktu-rám , chápe poznání jako integritu logiky a intuice. Jestliže autor je zatím znám spíše jako tvůrce mnoha logotypů a vizuálních stylů velkých a známých společností(za všechny jmenujme České aerolinie), umělcovy realizace pro architekturu jsou ke spatření v reprezentačních prostorách firem (například vstupní hala ČKD Elektrotechnika; zasedací síň METROSTAV; Česká pojišťovna; Hotel Intercontinental Praha; pasáž Jiřího Grossmanna), expozice v DIONu dokládá, že Radomír Leszczynski si zasluhuje pozornost i v oblasti tvorby volné; probíhající výstava to umožňuje.
Ivo Janoušek
www.dionart.cz