Skála v Rudolfinu - tisková konference

date of exhibition: 2004/10/13
institution: Rudolfinum, Masarykova pracovna
type of exhibition: tisková konference