Posmrtná výstava Richarda Fremunda

date of exhibition: 1970/01 - 1970/02
institution: Mánes
type of exhibition: autorská