Zdenek Hůla: Obrazy a sochy

date of exhibition: 2007/09/03 - 2007/09/28
institution: Galerie Dion
type of exhibition: autorská

notes:
Probíhající výstava v Dionu představuje výběr umělcových prací z posledních let. Jádrem expozice je soubor obrazů, kombinovaných technik, doplněný i ukázkami menších sochařských prací, které přes svůj komorní rozměr vyzařují velikost a vznešenost přírody.
Výstava je tak příležitostí k setkání s opravdově mimořádným dílem, dílem, které v dnešní době zahlušené technizací nám může nápomoci v hledání návratu k přírodě, k jejímu řádu a harmonii.
-
Zdeněk Hůla (nar.1948) vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (absolutorium v 1972, atel. prof. K.Součka). Umělcova raná figurální tvorba období studií se záhy po návratu do rodiště: Kostelce n. Černými lesy, proměňuje obratem k přírodě, ke zobrazení krajiny volným, autorovi příznačným způsobem. Zdeněk Hůla totiž překračuje techniku klasické malby, pro vyjádření svých pocitů a představ začíná používat metodu koláže zakomponováním strukturálních prvků typu vlnitých lepenek a provázků, výrazové prostředky kompozic rozšiřuje i o specifické aplikace přírodních elementů: opracovaných větévek.
Úsilí o dotek přírodního řádu, podchycení univerzální podstaty a esence přírody a krajiny Zdenka Hůlu počátkem 80.let přivádí k dalšímu oprošťování se od popisnosti, ke zjednodušení tvarové zkratky na pomezí znaku, kresby a malby; kompozice geometrizujících ploch spolu s výraznou barevností v dalším přiřazují umělce a jeho tvorbu k tendenci tak zvané nové geometrie. V dalším se však autorův analytický přístup pohledu částečně převrací, nutkavé cítění časoprostoru,zdůraznění úlohy času v koloběhu přírody a života člověka ústí v prostorové kompozice, krychlové objekty z mřížoví obarvených lišt v jejichž exaktní geometrické struktuře jsou zapleteny organické elementy: větvičky lísky, někdy rovněž polychromované.
V roce 1983 umělec se svým bratrem Jiřím Hůlou v Kostelci zakládá a dále vede dnes již legendární Galerii H, která se v té době stává jedním z míst prezentací nezávislé výtvarné tvorby. Na řadě zde proběhlých výstav a konfrontací se autorsky podílí i Zdeněk Hůla, jeho nová tvorba tady stojí v čele aktuálních proudů: přináležitostí ke ve světě rozvíjejícímu se land artu a environmentu. Prostorové cítění i zkušenosti z předchozí keramické tvorby umělce vedou i ke tvorbě sochařské, ústící zprvu v realizace pro architekturu (kamenná mozaika pro VŠE Praha, keramická stěna vysokoškolské koleje Praha-Chodov), postupně však stále více vedoucí k paralelní a zcela svébytné složce díla. Od počátku 90.let pak mnohé Hůlovy volné sochařské práce nacházejí uplatnění v završení výzdoby veřejných prostranství (například Krychle, dříve před budovou NTM v Praze, dnes instalovaná u Fakulty stavební ČVUT, Praha-Dejvice), umělec však rovněž dostává a přijímá přímé zakázky k monumentálním realizacím (uveďme nejznámější: památník v Letné u Písku). Materiálem těchto prací je převážně přírodní kámen, pískovec či častěji žula, pocit sepětí s přírodou vede ke vkomponovávání nehomogenních prvků: volně nalezených dřevin či – k postižení průzračnosti a proměnlivosti vod a oblaků – za sebou řazených tabulí skla. Novým návratem k syntetickým formám je i současná autorova tvorba malířská: rozměrné mnohavrstvé strukturální kompozice, jejichž zdánlivě čistě abstraktní vid je reflexí odpozorovaných přírodních struktur, hlubších vrstev přírody i našeho vědomí.
Dílo a tvorba Zdeňka Hůly byly prezentovány na velké řadě kolektivních i samostatných výstav, jeho práce jsou zastoupeny v četných soukromých a veřejných sbírkách u nás i v zahraničí. Svědectvím ocenění tvorby a pedagogické činnosti umělce je i jeho habilitace a získání hodnosti docenta na VŠUP v Praze v roce 2002.
www.dionart.cz