Bohuslav Reynek: Grafika

date of exhibition: 1968/06/12 - 1968/07/12
institution: Letohrádek Ostrov
type of exhibition: autorská