Pohyb, zvuk, prostor

date of exhibition: 2007/11/17
institution: Kostel sv. Václava
type of exhibition: festival/veletrh