Pavel Brázda: Výstava výstav

Author's Invitation
published, title (subtitle)
2002   Pavel Brázda: Výstava výstav