Z okruhu Paterovy školy

date of exhibition: 2007/02/05 - 2007/03/05
institution: Galerie Dion
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
V období od 5.února do 5.března pražská galerie DION pořádá výstavu Z okruhu Paterovy školy připomínající legendární výtvarné kurzy prof. Jiřího Patery na Plzeňsku v 70. a 80.letech, školu, z níž vzešla řada tehdy tak zvaně nezávislých (nebo chcete-li undergroundových), dnes uznávaných umělců. Výstava zahrne výběr z rané tvorby třech vyhraněných osobností okruhu: Václava Benedikta, Václava Maliny a Milana Maura; všechny spojovalo koloristické cítění a snaha o zachycení esence ústředního tématu obrazů, totiž krajiny.
Václav Benedikt (nar.10.7.1952 v Plzni) soukromě studoval u prof.J.Patery v letech1978-84, od roku 1984 žije a tvoří v Praze. Raná Benediktova tvorba se odvíjela od vzoru umělcova učitele, vlastní malířský výraz umělec nalezl a dále rozvinul v druhé polovině 80.let: obrazy se projasnily, významnou úlohu hraje bílá barva, kompozice jsou založeny na hře pastelových valérů.Tím je zdůrazněna poetická a duchovní složka malířské výpovědi o krajině, v níž se objevují i figurální prvky a často - v perzonifikované podobě - i animální typy.Vedle malby je dalším svébytným pólem Benediktovy tvorby grafika. Autor začínal se suchou jehlou, dnes je pro něj nejcharakterističtější litografie.Dokonalá preciznost tisků, jejich lyrický náboj i optimistický výraz umělci přinesly široké uznání i v zahraničí.Výstava proto vedle výběru z autorovy malířské tvorby posledních let zahrnuje i ukázky tisků.
Václav Malina (nar. 4.6.1950 v Plzni, žije a tvoří tamtéž) studoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě v Plzni (1968-72) a poté -už při zaměstnání- na Filosofické fakultě Karlovy univerzity v Praze (1974-79), od roku 1979 navštěvoval kurzy J.Patery (z nichž byl v roce 1983 -spolu s M.Maurem- na základě cenzurního politického zásahu vyloučen). Od sedmdesátých do konce devadesátých let se věnoval pedagogické činnosti, organizoval a zahajoval řadu výstav současných autorů, publikoval četné recenze a katalogové texty, od roku 2001 je ředitelem Galerie města Plzně. Malina je výrazným koloristou, jeho obrazy jsou založeny na vztazích čistých barev a budování seskupení geometrizujících tvarů, námětovou oblastí mu byla krajina a v ní nacházející se stylizovaná lidská figura.V posledním letech cestou dalšího abstrahování, příklonem k čistým barvám a komponováním struktur složených z pravoúhlých segmentů vytvořil cyklus tak zvaných "impresí", rozměrných pláten abstraktního vyznění; z důvodu sjednocení výrazu výstava proto prezentuje spíše jeho starší práce z 80. let.
Milan Maur (nar. 8.12.1950 v Plzni) výtvarné školení v kurzech J.Patery absolvoval v letech 1979 až 1983 . Maurova tvorba vychází z autorova bytostného zájmu o přírodu, ze zaujetí krajinou a děním v ní. Snaha o postižení podstaty a vyjádření esence přírodních procesů umělce vede k proměnám výrazu a formy děl: prvotní krajinářské, výrazně koloristické obrazy se redukcí tvarosloví postupně mění v kompoziční rozvrhy barevných plánů na pomezí abstraktní malby, zesilující se konceptuální stanovisko ústí v kresby časoprostorových proměn přírodních jevů a entit.Touto svou tvorbou se M.Maur zařadil do přední linie českého výtvarného umění druhé poloviny osmdesátých a počátku devadesátých let, byl a je zařazován do velkých přehlídek aktuálního českého umění, uznání si vydobyl i v mezinárodním kontextu. Na výstavě jsou zahrnuty - opětovně z důvodu jednotícího výrazu - umělcovy rané práce konce 70. a první poloviny 80. let.
Postavení Prahy jako správního i kulturního centra paradoxně potlačuje obecné povědomí Pražanů o dění v jiných regionech, a to navzdory tomu, že hovoříme o globalizaci a přítomném věku informací. Je tomu tak i v případě výtvarného života na Plzeňsku. K alespoň částečné nápravě tohoto neblahého stavu se snaží přispět i reflektovaná výstava.
Ivo Janoušek
www.dionart.cz