Shusaku Arakawa

person, born
Arakawa Shusaku, 6. 7. 1936