Markus Selg: Pietà

date of exhibition: 2010/08/31 - 2010/09/15
institution: Svit
type of exhibition: autorská

notes:


Selgova mnohostranná tvorba zahrnuje malbu, sochu, digitální tisk a pohyblivý obraz. Jeho představivost je charakteristická svou zhuštěností. Selg spojuje sci-fi, klasické, primitivní a virtuální obrazy, a vyvolává tak atmosféru nadpozemských míst, kde dramatické síly přírody odrážejí lidské situace. Ve fiktivních příbězích pracuje s jednotlivými uměleckými díly, která vždy stojí sama o sobě, a zároveň komplexním přístupem určuje funkci každého díla v celkovém, všezahrnujícím představení –Gesamtkunstwerk. Jeho výstavy často napodobují formu opery, jsou inscenovány pomocí neklidných světel, zvuku a projekce, a tvoří silně symbolické „zážitkové“ prostory.
Selg pracuje s archetypy kolektivního nevědomí, navazuje na Wagnera, který považoval Gesamtkunstwerk za nejsrozumitelnější formu abstrahovaného lidového příběhu, který se stává univerzálním příběhem lidstva. Do moderních fragmentů, odkazujících k budoucnosti, Selg zpracovává ruiny vzdálených minulostí a spojuje je do působivých prostorových situací a mentálních obrazů. Tyto stále se rozrůstající instalace představují zastavená divadla světa, zkoumají lidské scénáře, mýty o stvoření a konci.
Na výstavě ve Svitu instaloval Markus Selg dvě ze svých hlavních děl s motivy obětování, lásky, smrti a zmrtvýchvstání: sochu „Pietà“ (2009) a film „Schicksal“ (Osud, 2010).
Pieta představuje jeden z nejsilnějších obrazů křesťanské ikonografie, v němž jedinečným způsobem spojuje zoufalství a naděje. Stejně jako u Michelangelovy „Piety Rondanini“ nezobrazuje umírajícího v tradiční horizontální poloze, ale jako stojící postavu. Tím mění klasickou kompozici matky a syna spíše na obraz milenců jako univerzální, křehký monument lásky a smrti.
Selg natočil svůj první film „Schicksal“ v českých horách, kde nějakou dobu žil ve staré chalupě a vyřezával dřevěné figury. Film zobrazuje hrdinský příběh umělce (hraje ho Selg sám), který se až do vyčerpání plahočí mrazivou bílou tundrou a pak se zázračně vzchopí k životu. V úžasných hypnotických krajinách Selg sleduje motivy hledání, ztracenosti, nebezpečí a moci skrývající se v umělci jako tvůrci.

----------------------------------------

Selgs multi-faceted practice includes painting, sculpture, digital prints and the moving image. Selg’s imagery is characterized by density. Selg compresses the sci-fi and the classical, the primitive and the virtual, to evoke complex other-wordly places where the dramatic forces of nature reflect the state of man. Beginning with the creation of a fictional narrative, Selg’s practice works along two strands: the individual work of art, which stands always in and of itself, and the Gesamtkunstwerk; the Total Work of Art, which stages the individual work to play a role within a larger, all-encompassing production. Often inhabiting the form of the opera, the Gesamtkunstwerk is orchestrated by Selg using roving spotlights, sound and projection to create highly symbolic experiential rooms.
In keeping with Wagner’s formu­lation of the Gesamkunstwerk as the clearest expression of a folk tale abstracted from the particular to become a universal humanist fable, Selg deals with archetypes of the collective unconscious. He infiltrates ruins of the distant past with modernity’s future-orientated remains to fuse them into intensive spatial situations and mental images. In their cumulative states these installations are frozen world theatres examining the scenario of humanity and its myths of creation and eschatology.
For his exhibition at SVIT, Selg stages the encounter of two of his major works, which deal with the motifs of sacrifice, love, death and resurrection. His sculpture „Pietà“ from 2009 and his film „Schicksal“ from 2010.
The Pieta, one of the strongest images of Christian iconography, unites the states of desperation and hope in an unrivalled way. As in Michelangelo‘s ‚Pietà Rondanini‘, Selg presents the dying figure standing rather than in the traditional horizontal position. Through this break with the classical composition, Selg brings the image of mother and son, closer to the one of lovers. A universal and fragile monument for love and death.
„Schicksal“. Selg’s first film proper. Shot in the mountains of the Czech Republic where the artist lived for a period in a primitive hut carving wooden figures. The film depicts the heroic tale of an artist (played by Selg himself) who trudges through crisp white tundra, falls to his face in exhaustion and then miraculously rouses himself back to life. In hypnotic landscapes, following the motifs of searching and the state of being lost, Selg shows in astonishing beauty the dangers and powers of the artist as an creator.