Yasue Maetake: Brave new inorganic word´s life

date of exhibition: 2001/10/22 - 2001/11/16
institution: Knihovna AV ČR, v. v. i.
type of exhibition: autorská