Sekal a Japonsko

date of exhibition: 2014/06/26 - 2014/09/21
institution: Výstavní síň Masné krámy
type of exhibition: autorská

notes:
-
Výstava je zaměřena na pozoruhodný vztah mezi tvorbou Zbyňka Sekala (1923–1998) a vizuální estetikou tradiční japonské kultury včetně její specifické citlivosti k přírodnímu materiálu. Umělec měl v posledním desetiletí svého života dvakrát příležitost navštívit Japonsko (1989, 1997) a nalezl v něm hluboké souznění se svou tvorbou. Projekt je založen na konfrontaci vybraných ukázek Sekalovy sochařské tvorby s tradičním japonským uměním; neméně důležitou součástí výstavy je i výběr ze souboru amatérských autorových fotografií. Expozici doprovázejí vybrané pasáže ze Sekalových deníkových zápisů vztahující se k dvěma pobytům v Japonsku, které jsou autentickým svědectvím o střetu Evropana s tradiční japonskou kulturou.
Po úspěchu retrospektivní výstavy Zbyňka Sekala (1923–1998) v Galerii hl. města Prahy (1997) a výstavy Roky ve dnech: české umění 1945–1957 (2010, tamtéž), kde byl Zbyněk Sekal kritikou právem označován za jednu z dominantních osobností celé přehlídky, je projekt v Západočeské galerii zaměřen na úžeji koncipovaný, ale v umělcově tvorbě podstatný fenomén.
Umělec měl v posledním desetiletí svého života dvakrát příležitost navštívit Japonsko (1989, 1997). Jeho tvorba našla v této zemi hluboké pochopení, a zároveň i Zbyněk Sekal ve vizualitě japonské historie i současnosti – mnohdy i mimo oblast umění – nalézal sobě blízké objekty, struktury, resp. skladebné prvky, vztah k materiálu a technologické postupy, které sdílel. Hloubka pocitu spřízněnosti, anticipace nevyhnutelné nutnosti setkání s Japonskem ukazuje ke stále přítomnému vztahu umělce k roli podvědomí, jejíž původ nepochybně pramení v prvotním zájmu mladého Sekala o surrealismus.
Projekt je založen především na konfrontaci vybraných ukázek jeho sochařské tvorby (plastik, skládaných obrazů a schránek) a tušových kreseb s tradičním japonským uměním, zejména s uměleckým řemeslem, resp. předměty každodenního použití.
Neméně důležitou součástí výstavy však je rovněž výběr ze souboru amatérských autorových fotografií pořízených zejména za druhé pobytu v roce 1997 v Japonsku.
Do výstavy je zařazen také malý soubor Sekalových tušových kreseb, neboť už sama jejich technika odkazuje k souvislosti s tradičním mistrovstvím japonské kaligrafie.
Expozici doprovázejí vybrané pasáže ze Sekalových deníkových zápisů vztahující se k dvěma pobytům v Japonsku, které jsou autentickým svědectvím o střetu Evropana s tradiční japonskou kulturou a životním stylem.
Tvorba Zbyňka Sekala a soubor jeho fotografií jsou zapůjčeny především z pozůstalosti uložené ve Vídni a dále ze soukromých sbírek v České republice. Soubor japonského umění, resp. řemesla pochází ze sbírek Náprstkova muzea a je doplněn dalšími exponáty orientálních sbírek Národní galerie v Praze, Západočeského muzea v Plzni, Moravské galerie v Brně a zámků v České republice.
Výstavu doprovází publikace, která kromě základního textu a výňatků z deníků bude obsahovat reprodukce Sekalových prací a předmětů japonské provenience, Sekalovy fotografie a několik dokumentárních fotografií z japonských pobytů.
www.zpc-galerie.cz/