Jaroslav Grus: Malba, kresba

date of exhibition: 1964/05/31 - 1964/06/28
institution: Letohrádek Ostrov
type of exhibition: autorská