Jaroslav Klát: Akvarely

date of exhibition: 1965/11/28 - 1966/02/27
institution: Letohrádek Ostrov
type of exhibition: autorská