Petr Malina: Dva svety

date of exhibition: 2013/07/18 - 2013/08/31
institution: Kopplova vila
type of exhibition: autorská