Jan Svoboda: Fotografie

date of exhibition: 1969/01/19 - 1969/02/29
institution: Letohrádek Ostrov
type of exhibition: autorská