Bohdan Lacina: Ke stému výročí umělcova narození

date of exhibition: 2012/02/22 - 2012/05/06
institution: Muzeum města Brna
type of exhibition: autorská

notes:
--
TZ

Muzeum města Brna připravilo výstavu Bohdan Lacina, ke stému výročí umělcova narození (15. 2.1912 – 6. 7.1971). Chce tak připomenout a veřejnosti znovu přiblížit umělecký odkaz tvůrce, jenž patří k výrazným postavám nejen brněnského výtvarného života, nýbrž i českého moderního umění dvacátého století vůbec. Umělec přispěl osobitým způsobem k imaginativní tendenci našeho novodobého malířství a jako ilustrátor se též významným způsobem podílel na vysoké úrovni české knihy.

Rodák z Českomoravské vysočiny se poměrně záhy dobral stylově nezaměnitelného výtvarného projevu. Východiskem jeho cesty byl původně ortodoxní surrealismus, jehož základnu však brzy pod tlakem společenských událostí druhé poloviny třicátých let a hlavně let válečných opustil, aby se pokusil dospět k vlastní poetice. Jeho úsilí přineslo pozoruhodné výsledky v malířských dílech, která lze zařadit do několika základních motivických okruhů. Jako jeden z brněnských členů Skupiny Ra vystoupil Lacina na veřejnost s díly figurálními i s obrazy, které se inspirovaly jednak rodnou Vysočinou, jednak hudebními zážitky. Malíř se svou tvorbou odvážil i do sfér matematicko-fyzikální problematiky. Jeho tehdejší melancholicky laděné malby nemohou zatajit ohlas válečného času ani značnou míru melancholické poezie. Dogmatické požadavky, kladené v padesátých letech na uměleckou tvorbu, však jeho slibný tvůrčí rozmach potlačily. Umělec se sice i nadále věnoval knižní ilustraci a volné grafice, ale jako malíř se na dlouhá léta odmlčel. Před malířský stojan se znovu postavil až když se poměry v kultuře začaly uvolňovat. Uvědomoval si přitom, že musí usilovat o malířský projev, který bude odpovídat změněným životním poměrům.

Po usilovném tvůrčím zápase nakonec v letech šedesátých dospěl k druhému vrcholu své životní umělecké dráhy. Bohdan Lacina i za nových podmínek zůstal věrný základním okruhům dřívějšího tematického repertoáru, obohatil však výrazový rejstřík a metaforiku svého díla o nové, místy až symbolické polohy. Na výstavě to je na první pohled zřejmé z projasněné barevné škály jeho malířských pláten i z jejich rezonance s lidským údělem. V malířově tvůrčím procesu posílila meditativní složka i touha po humanistickém poselství díla. Ovlivnilo to mimo jiné i orientaci na odkaz dávných mýtů i jejich aktualizaci v souladu s nazíráním moderního člověka.

Za přínos naší výtvarné kultuře se Bohdanu Lacinovi dostalo četných vyznamenání a poct, hlavně si však získal respekt v českých kulturních kruzích. Jeho osobnost mnoho znamenala rovněž díky celoživotnímu pedagogickému působení, které završil jako profesor na katedře dějin výtvarného umění Filozofické fakulty brněnské univerzity.

Zahájení výstavy v síních Muzea města Brna dne 22. února 2012 na Špilberku se stává příležitostí ke křtu knižní monografie Jiřího Hlušičky Bohdan Lacina. Kniha, kterou vydalo Nakladatelství Masarykovy univerzity v Brně, přibližuje umělcovu osobnost a vývoj jeho díla nejen úvodní monografickou studií, ale též osobními svědectvími přátel, jakož i obsáhlou obrazovou a textovou dokumentací včetně soupisu malířského a grafického díla a knižních ilustrací, jehož autorkou je Kateřina Svobodová.

zdroj: http://www.artalk.cz/2012/02/22/tz-bohdan-lacina-ke-stemu-vyroci-umelcova-narozeni/