Michaela Pospíšilová Králová: Uprostřed času

date of exhibition: 2012/04/17 - 2012/05/17
institution: Galerie Prokopka
type of exhibition: autorská

notes:
--

Galerie Prokopka prezentu je díla Michaely Pospíšilové Králové, soubor fotografií „ Uprostřed času“ je její absolventskou prací na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opav ě . Výstavu zahájí vedouc í práce MgA .Tomáš Posp ě ch. Autorka prac uje s tématem rodiny a vzpomínek. Kolážovitým zp ů sobem zvýraz ň uje gesta a situace nap ř í č generacemi. Oživuje stopy lidí, kte ř í již odešli. P ř esto b ě hem svého života nalézáme r ů zné opakující se postoje, které v nás zane chali.Králová nás pozvala na exkurzi do rodinného archivu. Celý soubor graficky sjednocuje č tvercový formát s bílým prostorem. Uplat ň uje zde zkušenosti nabyté p ř i studiu, od práce s počítačem, multimediální tvorbu až po reportáž.

zdroj: http://www.galerieprokopka.cz/media/exhibitions/attachments/8a707622.pdf