Marcela Podzemná: Agitka

date of exhibition: 2008/09/02 - 2008/09/26
institution: Galerie Litera
type of exhibition: autorská

notes:
-
V Praze existuje již řada galerií, jenž prezentují současné výtvarné umění. Bohužel z vlastní zkušenosti vím, že většina návštěvníků výstav je vždy z okruhu vystavujících a úzké skupiny umělců, kritiků a příznivců výtvarného umění. Širší veřejnost, pokud jde vůbec na výstavu, zajímají většinou známá a osvědčená jména.
Velmi podstatnou roli v této situaci sehrávají média.Oč větší pozornost se věnuje jiným uměleckým disciplinám např. filmu a divadlu, tím méně prostoru se dostává na současné umění.
Důležitým faktorem je i určitá srozumitelnost díla - klasický obraz, sochu nebo fotografii ocení snad každý. Jinak je tomu u děl konceptuálního charakteru, kde často dochází k překračování hranic mezi jednotlivými disciplínami a médii a tím je mnohdy znesnadněna čitelnost díla. Zejména mladí autoři rádi preferují multimediální způsob práce mixující styly a prostředky. V takových případech je zcela nezbytné mít k rozluštění a dešifraci díla dostatečné množství vstupních informací. Většina výstav současného umění však běžného diváka ignoruje a spíše odrazuje, než aby mu vycházela vstřic. Tím se propast nezájmu o současné umění jen prohlubuje.
Jedno z možných východisek z této situace je cesta směrem k větší interaktivnosti vystavovaných projektů. Nenásilně vtáhnout návštěvníky do připravené akce, prostředí, dát jim možnost komunikovat s vystavenými díly.
Mým záměrem je imitovat divákovi důvěrně známé prostředí v prostorách galerie.
Celá instalace má charakter jakéhosi informačního centra nebo obchůdku s nezbytným potřebným vybavením. Zde prezentuji své práce ve známé formě letáků, pohlednic, ap. Tento materiál je návštěvníkům k dispozici a každý má možnost odnést si z výstavy vybrané artefakty. Nedílnou součástí instalace jsou malby na kartonech, kde často kombinuji malbu s textem a stříkáním přes šablony. Tato forma práce mi umožňuje poměrně rychle a otevřeně reagovat na aktuální i historické, sociální, kulturní, politické či jiné události. Především se však na ně mohu dívat z jiného zorného úhlu a pozměňovat jejich zažité významy.
Tyto práce částečně vycházejí z malého formátu pohlednic, které do jisté míry fungují jako můj skicák.
Cílem celé akce je přilákat kolemjdoucí, kteří do galerie obvykle nevstupují a nabídnout jim možnost vnímat a poznat současné umění trochu z jiné strany.
Chci také upozornit na mnohdy přehnanou sofistikovanost a nedostupnost výtvarného umění. Ať už se to týká finančního hlediska nebo nepřístupnosti a nečitelnosti díla jako takového. Neméně důležitý je i jistý druh osvěty. Stále přetrvává mezi lidmi zkreslený pohled na výtvarné umění. Dnešní umělec není jen zručný krajinář nebo portrétista, je ve své podstatě hlavně přemýšlivou bytostí s vytříbenou senzibilitou a neomezenými možnostmi, jak se vyjádřit ke světu.