Petr Stanický: Skloprostor / Glass-Space

date of exhibition: 2016/12/15 - 2017/02/28
institution: Galerie Kuzebauch
type of exhibition: autorská

notes:
Petr Stanický se sklem pracuje jako architekt. Jeho díla jsou samostatným specifickým skloprostorem působícím na lidské smysly a emoce. Ač své práce projektuje, konstruuje a často kombinuje materiály, jen výjimečně upírá sklu jeho přirozené opticko-estetické vlastnosti – transparentnost a reflexi. Platí to pro jeho solitérní plastiky i nápadité intervence do architektury a přírody. Využívá
v nich specifičnost okolí, jež se přirozeně stává součástí díla. Sklo je pro Stanického stavebním materiálem a pracovním nástrojem současně – je prostředkem, nikoliv cílem. Zachází s ním efektně, efektivně a racionálně, nikoliv však chladně a vypočítavě.
-
Petr Stanický is working with glass as an architect. His works are individualistic and specific glass spaces affecting human minds and emotions. Although he designs his structures and often combines materials, he rarely denies glass’ natural optical and aesthetic properties – transparency and reflectivity. This is true for booth his solitary pieces and inventive interventions into architecture and nature, in which he uses the specific environment to become a natural part of the work. For Petr, glass is a building material and a tool at the same time – it is the means, not the end. He uses it efficiently, to impress, but not coldly and calculatedly.