Plastifikátor

date of exhibition: 2017/09/07 - 2017/10/08
institution: Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň
type of exhibition: kolektivní

notes:
Plastifikátor zlepšuje, zmäkčuje, modifikuje. Napríklad betón, sadrokartón, sochársku hlinu, plast, informácie, mýty, preferencie, konvencie, tradície, teórie, interpretácie. Plastifikátor zvyšuje ohybnosť spracovávanej maliarskej, sochárskej, spoločenskej, alebo inej hmoty. Obvykle nemá ovplyvňovať vlastnosti výsledného zatvrdnutého produktu. Plastifikátor skladujte mimo dosahu detí. S výrobkom manipulujte v dobre vetraných priestoroch. Nevdychujte koncentrované pary. Pri náhodnom preniknutí veľkého množstva výrobku do životného prostredia zabráňte prístupu nechráneným a neinformovaným osobám a upovedomte príslušné inštitúcie. Zápach: charakteristický. Prahová hodnota zápachu: nestanovená. Samozápalnosť: nestanovená. Reaktivita: údaje nie sú k dispozícii. Mutagenita: nie je dôkaz. Spôsob zneškodnenia odpadu: podľa Zákona o odpadoch v povolenom zariadení. Dátum vydania: 7. 9. 2017. Zodpovední za revíznu kontrolu: Dávid Demjanovič, Róbert Palúch, Viliam Slaminka.