Tereza Sochorová: Spojovatelka

date of exhibition: 2013/07/03 - 2013/08/21
institution: Galerie U dobrého pastýře
type of exhibition: autorská

notes:
Host: Filip Cenek

Výstavní projekt Spojovatelka zahrnuje práce Terezy Sochorové z let 2006 až 2012, z nichž některé spadají ještě do období jejího studia na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Čtenářka, Spisovatelka, Vypravěčka, Osvětlovačka a Posluchačka jsou audiovizuální instalace, čerpající z mimovýtvarných – převážně literárních – odkazů. Povaha východisek ale není tak určující. Odkazy fungují jako myšlenkové „podloží“ pro zpodobnění vnímání a paměti. Střídání statických a pohyblivých obrazů, asynchronita obrazu a zvuku i napětí mezi obsahem textů a jejich intonací evokuje subjektivitu vnímání. Pohyb pak stejně přirozeně ustrne, jako se zrychlí; čas je fluidní, ale není plynulý; vyprávění nezprostředkovává tolik příběh, jako citové prožitky a nálady. Podobně nejednoznačné je využívání odkazů k dalším autorům a literárním textům či obrazovým motivům, zahrnující jejich obrazové nasnímání, předčítání, ale i doplňování o vlastní textové pasáže (jako dílčí dialog s předlohou), či volné parafráze. Ve Čtenářce je monotónním přednesu citována pasáž z naléhavě tíživé autobiografické prózy Marguerite Duras Psát. Ve videu Spisovatelka je obsažen jeden záběr na báseň Elizabeth Bishop Jedno umění. Ve Vypravěčce je zase v podobě titulků citována pasáž z románu Malina od Ingeborg Bachmann, které Tereza Sochorová promísila s vlastními komentáři. V Posluchačce předčítá autorka celou povídku od Daisy Mrázkové Chlapeček a dálka, další zvuková pasáž této instalace je reálným rozhlasovým záznamem kartářské předpovědi ohledně autorčina mateřství. Osvětlovačka pracuje s citací grafiky Be Calm od Louise Bourgeois, v další vrstvě pak se sebereflektujícím souslovím EVIL/LIVE z čínské Knihy proměn pojednávající filozofický a kosmologický systém. Povaha odkazů a výpůjček ale po diváku snad ani nežádá důkladnou informovanost a chápání kauzálních vazeb, stačí jen „prosté“ vnímání lyrické situace. S odkazem k titulu výstavy – jedná se o spojování motivů a sdělení v jakýchsi subjektivizovaných tocích (snad až modelech) myšlení s prvky osudovosti, kdy do sebe minulé a budoucí, osobní a zprostředkované a myšlené i prožité „jaksi zapadá“.

Marika Kupková

Součástí výstavy je doprovodná tiskovina V duchu, která mimo obrazovou a textovou dokumentaci autorčiny umělecké činnosti obsahuje také texty a kresby rozšiřující žánrový rámec autorského katalogu (např. kreslený komiks od Petra Strouhala o Duras, esej od Jiřího Havlíčka o andělech a psaní, text od Karla Císaře o Spisovatelce, Lenky Vítkové o básnících, fiktivní rozhovor Čtenářky a Spisovatelky od Jana Horáka, básně od Patrika Hlavsy, Patricka Sedlaczka aj).