Petr Strnad: Obrazy, grafika

date of exhibition: 1995
institution: Letohrádek Ostrov
type of exhibition: autorská