Jakub Stretti: Barva v prostoru

date of exhibition: 2005
institution: Galerie Beseda
type of exhibition: autorská