James Ensor: Vizionář moderny

date of exhibition: 2002/07/25 - 2002/10/06
institution: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
type of exhibition: autorská

notes:
Salon, Kabinet
Výstava James Ensor – Vizionář moderny, je věnována grafické tvorbě významného belgického umělce, který patří k zakladatelským osobnostem evropského moderního umění a jehož dílo, podobně jako dílo Edvarda Muncha, do značné míry předjímá expresionistické tendence evropského malířství v období před 1. světovou válkou.
S výrazovými možnostmi umění grafiky, především leptu, se James Ensor (1860–1949) seznámil v pro něj kritickém roce 1886, kdy – nespokojen se svou dosavadní prací – se rozhodoval, jakým směrem se bude jeho tvorba dále odvíjet. Význam, který Ensor přikládal svému rozhodnutí věnovat se systematicky grafice, dokládají jeho pozdější texty, v nichž solidnost a trvanlivost hlubotiskových grafických technik, dovolující již jednou hotové dílo znovu a bez podstatných změn reprodukovat, klade do přímé souvislosti se svým celoživotním traumatizujícím prožitkem úzkosti z krátkosti lidského života a smrti vůbec.
Vystavená kolekce, čítající na 150 grafických listů, je díky laskavé zápůjčce dr. Gerarda Loobuycka z Ostende, kde většinu svého života prožil i James Ensor, první větší prezentací Ensorovy tvorby v České republice. Sbírka dr. Loobuycka, až na několik málo výjimek, zahrnuje Ensorovu grafickou tvorbu v celé její šíři, včetně prací nejproslulejších, jako je první verze listu “Alimentation doctrinaire”, který ve své době vyvolal obrovský skandál, dále leptu “Smrt pronásledující lidské stádo” nebo souboru leptů známého pod názvem “Sedm smrtelných hříchů”. Kvalitu sbírky umocňuje skutečnost, že ve většině případů jde o vzácné rané tisky, provedené na původním simili-japanu nebo čínském papíru, včetně více než třiceti leptů Ensorem kolorovaných, které v jeho grafické tvorbě představují zcela specifický fenomén.
Katalog, který výstavu doprovází, je upravenou redakcí publikace James Ensor – Visionär der Moderne, která byla vydána v roce 1999 u příležitosti Ensorových výstav v Německu. Reprodukovány jsou všechny lepty tvořící výstavní kolekci, včetně leptů kolorovaných. Zachována byla rovněž obsahová kompozice publikace a výstavy, interpretující Ensorovo grafické dílo na pozadí tématicky členěných celků, doprovázených texty, uvádějícími a analyzujícími každý ze souborů: Krajina, Moře, Město, Ensor a jeho doba, Ensor sám, Masky a smrt, Sedm smrtelných hříchů, Utrpení Krista a konečně Hudba, Literatura, Historie, Fikce.
Výstava, kterou pořádá Muzeum umění Olomouc ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Chebu, se koná pod záštitou Jeho Excelence velvyslance Belgického království v České republice pana Bernarda Pierre. Zájemci o dílo Jamese Ensora mají navíc až do 26. srpna možnost navštívit v Mezinárodním kulturním centru v Krakově rozsáhlou výstavu jeho malířského, kresebného a grafického díla.
-ms-