Renesanční Olomouc ve světle archeologických nálezů / Olomouc rinascimentale nall'ottica delle ricerche archeologiche / Renaissance Olomouc in the light of archeological troves

date of exhibition: 1998/09/10 - 1998/11/01
institution: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
type of exhibition: kolektivní

notes:
Salon
V průběhu minulých let byly v historickém jádru města Olomouce pracovníky Památkového ústavu v Olomouci prováděny intenzívní archeologické výzkumy, které přinesly nepřeberné množství materiálů a historických poznatků. Širší veřejnost se měla možnost s nimi seznámit jen v omezené míře, a to na výstavách, uskutečněných v letech 1983 (Kulturně – historické svědectví archeologických nálezů z Olomouce), 1990 (Cimelia Olomucensiana) a 1996 (Doteky šesti tisíciletí). Proto byla pro jubilejní 25. rok činnosti archeologického útvaru Památkového ústavu připravena ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc další výstava, prezentující období renesance, které je z archeologického hlediska k poznání historie Olomouce zcela neznámé. Nádoby ze skla, keramiky i kamnové kachle z let 1530 - 1665 neztratily ani po několika stoletích v zemi nic z dokonalosti tvarů a zářivých barev. Olomouc, která v 16. století až do doby bělohorské prožívala jedno z vrcholných období svého rozkvětu, se může pochlubit mimořádně hodnotnými soubory nálezů srovnatelnými ve většině případů pouze s nálezy z prostředí rudolfinského dvora na Pražském hradě.
Pro výstavu byly vybrány nálezy z 19 souborů, které nejčastěji pocházejí z odpadních jímek na dvorcích měšťanských domů, ale i z prostředí dominikánského konventu nebo církevní školy u chrámu sv. Mořice. V řadě případů bylo možné nálezy velmi dobře datovat buď pomocí současně nalezených mincí nebo dokonce i písemnými zprávami, některé předměty nesou samy vročení. Návštěvník se tak na výstavě může setkat s nejstarším přesně datovaným keramickým výrobkem v českých zemích a patrně i ve střední Evropě - miskou nesoucí letopočet 1568. Některé předměty se zachovaly až do dnešních dob téměř bez poškození, jako například unikátní skleněná číška, dovezená v polovině 16. století z benátských skláren. Zastoupeny jsou i výrobky německé, nizozemské, polské či tyrolské produkce, většina skla a keramiky je však domácího původu. Přesné určení místa výroby bude však teprve předmětem dalšího bádání.
Výstava představuje jen velmi úzký výřez renesanční hmotnou kulturou tak, jak se dochovala v archeologických pramenech. Přesto však přináší velmi objevný a poutavý pohled na dobovou uměleckořemeslnou produkci. Zároveň také přibližuje vybavení měšťanských i panských domácností.
Při této příležitosti byl vydán katalog přibližující kulturněhistorické milieu doby, kdy Olomouc zaujímala tak výjimečné postavení.
Výstava se koná pod záštitou Města Olomouce.
-hs-