Dům č.p. 15

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: Českobrodská 15

word:
Při ulici Českobrodské je jednopatrový objekt s hladkým severním průčelím, členěným nad přízemím a na nároží bosáží. Zleva je zde okno, dále je zazděný široký otvor vstupu s polokruhovým zaklenutím lemovaný bosáží, v zazdívce ponechán pravoúhlý menší vstup, dále vpravo drobné okénko níže dvě následující okna vpravo. Za nimi je pravoúhlý vstup s nadsvětlíkem a 3 okna. Patro je 11-ti osé, okna lemována šambránami mají vrcholový klenák. Vysoká střecha s hřebenem rovnoběžným se severním průčelím na polovalbu. Na západní straně domu v pokračování hlav. průčelí je zděná brána s vjezdem zaklenutým segmentem. Otvor je lemován bosáží. Jižní průčelí do dvora je hladké a má zleva tři okna, vstup, okno ve schodišťovém prostoru, vstup, okno, široký vstup v kamenném portálu s vysokým eliptickým ukončením se středním klenákem v němž je letopočet 1788. Vpravo od tohoto portálu je ještě 1 okno.
Přízemí je značně složité disposice. Na východ od obvodové západní zdi probíhá v celé hloubce domu nosná zeď, k níž na západní straně přiléhá průjezd jež má do dvora portál s letopočtem 1788. Průjezd je zaklenut valenou polokruhovou klenbou s vrcholnicí kolmou k severnímu průčelí, při dvoře je klenba nevelkým odskokem zúžena. K průjezdu přiléhá na východě při jihovýchodním nároží prostor, zaklenutý valenou polokruhovou klenbou s vrcholnicí rovnoběžnou s jižním průčelím. Část disposice na východ od průjezdu nebyla přístupná. Dle archiv. dílčího plánu jsou zde dva valeně klenuté prostory s vrcholnicemi rovnoběžnými s průčelím do ulice. Na západ od průjezdu je úzký hloubkový prostor v celé hloubce objektu od náměstí až do dvora. Při náměstí jsou v něm schody do sklepa umístěného při severní obvodové zdi domu. Sklep je zaklenut valenou polokruhovou klenbou cihelnou s vrcholnicí rovnoběžnou se severním průčelím.
V pokračování hloubkového prostoru podél průjezdu je neosvětlený úzký a hloubkový prostor zaklenutý valenou klenbou cihelnou polokruhovou s vrcholnicí kolmou k jižnímu průčelí. Podél severního průčelí je trakt zaklenutý ve čtyřech velkých prostorech mohutnými plackovými klenbami. V mělkém druhém traktu s třemi komíny jsou segmentové klenby a segmentová placka. Při západní obvodové zdi navazuje na nárožní plackou klenutý prostor do náměstí hloubkový prostor s valenou polokruhovou klenbou s vrcholnicí kolmou k jižnímu průčelí. Na východní straně přiléhá dvoutrakt, zaklenutý plackami. Dále je na východ od vstupu v jižní obvodové zdi prostor schodiště do patra při němž jsou dvě plackové klenby a jedna klenba segmentová. Na východ od schodišťového prostoru do patra je velký prostor zaklenutý plackou.
Patro je plochostropé.
Suterén tvoří kromě popisovaného již sklepa při severní obvodové zdi v prostoru mezi vstupy další sklep, orientovaný kolmo k severní obvodové zdi a nacházející se v ose třetí okenní osy od severozápadního nároží. Sklep je zaklenut kamennou valenou polokruhovou klenbou s vrcholnicí kolmou k severnímu průčelí. Do tohoto prostoru bylo později vloženo vřetenové schodiště. Na severní straně vybíhá pod náměstí úzká chodba.
Na rozlehlém dvoře na jih od č.p. 15 jsou po východní (straně) dva objekty. Stavení více na sever je přízemní, s hladkým průčelím a je zaklenuto ve dvoulodí křížovými klenbami nesenými uprostřed hloubky stavení kamennými pilíři čtvercového průřezu. Objekt je využit pro chov býků.
Stavení po východní straně dvora v její jižní části je rovněž přízemní s hladkým průčelím. V roce 1929 dosud nestálo.
Objekt na jižní straně dvora je jednopatrový s hladkým průčelím. V přízemí využit pro chov slepic. Stropy zde mají rovné podhledy. Nad přízemím je seník, otevřený do dvora jen úzkými větracími průduchy.
Zástavba po západní straně dvora se skládá z dlouhého přízemního objektu orientovaného přibližně ve směru sever-jih, k němuž byl na východní straně přistavěn objekt o něco kratší na obou stranách. Objekt v západní části zástavby má hladká průčelí a je až na část jižního konce budovy zaklenut jako dvoulodí křížovými klenbami nesenými uprostřed kamennými pilíři čtvercového průřezu.
Jižní část objektu je plochostropá. Objekt na východní straně je rovněž přízemní a má novodobou konstrukci stropu ve tvaru sedlové střechy.
Na západní straně dvora na jih od přízemní zástavby je kamenná brána z červeného pískovce, osazená do ohradní zdi. Brána vznikla v druhé polovině 18. století a byla sem přenesena z nějaké významnější stavby a to před rokem 1841 (zachycena na katastrální mapě z tohoto roku). Kamenicky je opracována jen z jedné strany. Otvor vstupu má po stranách pilastry s obdélníkovým vlysem s konkávně probranými rohy. Vlys je vytvořen pouze rýhou v kameni. Hlavice pilastrů je pásová, oblouk nesený pilastry je eliptický se stejným vlysem s středním klenákem, nad ním probíhá rovná římsa nesoucí rozeklaný tympanon, v jehož středu je soklík bez článku jež nesl. Tentýž kamenný soklík leží na přizděné kamenné zdi po stranách brány.
Dům při ul. Českobrodské patřil ke knížecímu hospodářskému dvoru.
Východní, menší část objektu je raně barokního původu. Roku 1639 se připomíná, že byl vypálen kostelecký dvůr, šlo tehdy snad o č.p. 15. Letopočet 1788 jak je vyryt v klenáku kamenného portálu do dvora v této části domu se zřejmě týká již klasicistní výstavby západní části domu.
Sklep na západ od vstupu jež je přibližně uprostřed hlavního severního průčelí by mohl být z gotického či renesančního objektu, jehož situaci však neznáme.
Schodiště do něj dodatečně vloženo. Jakého rozsahu byla v těchto místech gotická zástavba nevíme.
Objekty po levé i pravé straně dvora na jih od č.p. 15 jsou v částech zachyceny na katastrální mapě z roku 1841 barokního původu. Zástavbu na jižní straně dvora zachycenou rovněž na katastrální mapě z roku 1841 lze těžko datovat pro radikální novodobou přestavbu, lze však předpokládat, že byla součástí barokní výstavby hospodářského dvora patřícího zámku.
Pozdně barokní kamenná brána snad až ze čtvrté čtvrti 18. století na východní straně dvora je zřejmě přenesena odjinud, kde byla přistavěna ke zdi, neboť není na stávající zadní straně kamenicky opracována. Stavení na západní straně dvora v její jižní části v roce 1929 dosud nestálo.
Jana Růžičková: Kostelec nad Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města, 1973