Dům č.p. 17, pivovar

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: Českobrodská 17

word:
Rozsáhlý komplex budov kolem vnitřního dvora má na západní straně obráceno k ulici jednopatrové křídlo s hladkým průčelím se středním tříosým rizalitem členěným 4 svislými lesény. Nad rizalitem ve výši střechy je obdélníková atika. Sedlová střecha má na levé straně valbu, vpravo štítová zeď navazuje na obvodové zdivo vyšší části tohoto křídla, z jejíž kolmo orientované sedlové střechy vystupuje pivovarský komín.
Vpravo v ustupující stavební čáře při ulici je pravé dvorní křídlo d valbovou střechou, vlevo navazující na křídlo rovnoběžné s ulicí přízemní přístavby, za nimi na východ je levé dvorní křídlo, jež má v západní části sedlovou střechu.
Uvnitř dvora na východní straně je přízemní stavení, jehož obvodové zdivo tvoří polygonální osmistěn a uvnitř se tento polygon opakuje v dřevěné konstrukci, takže vzniká ochoz kolem obvodových stěn. Vnitřní polygonální konstrukce je vytažena nad střechu, kryjící ochoz a kryta jehlancovou stříškou, jejíž hrany vycházejí z rohu polygonu. Část obvodové stěny na západní straně proti hlav. vstupu do dvora je otevřená. Stavení sloužilo k mlácení obilí pomocí dobytka, který tu obcházel do kruhu.
Křídlo při ulici Českobrodské je ve své severní části v přízemí zaklenuto plackami, je zde též schodiště do patra. Jižní část tohoto křídla je zaklenutá v přízemí křížovými klenbami. Suterén tvoří dlouhý prostor při obvodové zdi do ulice, zaklenut valenou polokruhovou klenbou s vrcholnicí rovnoběžnou se západním průčelím. Na rozhraní levé a pravé části křídla je v klenbě odskok, jižní dvorní křídlo má rozsáhlý suterén tvořený dvoulodím, zaklenutým křížovými klenbami do středních pilířů. Přízemí je plochostropé. Severní dvorní křídlo má rozsáhlý suterén tvořen chodbou orientovanou při jižním průčelí křídla, z níž vybíhají kolmo orientované, přibližně stejně velké prostory. Chodba i příčné prostory jsou značně vysoké, zaklenuty valenými polokruhovými klenbami.
Přízemí tohoto křídla je plochostropé.
Severní i jižní křídlo jsou v popisovaném rozsahu barokního původu, postaveny pro knížecí pivovar v 17. stol. Kdy přesně došlo k jeho výstavbě, se v kostelecké kronice neuvádí. Bylo to asi až po zničení starého pivovaru v čp. 14 v ul. Českobrodské, jež r. 1657 vyhořel. Z této doby je i jižní část západního křídla při ul. Českobrodské, zatímco severní část křídla byla buď přestavěna, či nově postavena za klasicismu. Nasvědčují tomu plackové klenby v přízemí a odskok ve valené klenbě v suterénu.
Stejně hodnotnou stavbou, jako jsou popisované tři křídla pivovaru, je pozoruhodně v dobrém stavu zachovaný mlat na polygonálním půdorysu, jež byl postaven zřejmě za klasicismu. Objekt by měl být rozhodně zachován jako stavebně technická památka.
V 2. pol. min. století, do r. 1873 byla postavena část zástavby na severní straně dvora. Mezi l. 1873 a 1929 bylo přistavěno západní křídlo pivovaru na východní straně, postavena zástavba v prodloužení západního křídla na sever, rozšířeno a prodlouženo severní dvorní křídlo a postavena zástavba na severovýchodní straně dvora.
Jana Růžičková: Kostelec nad Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města, 1973