Dům č.p. 18

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: náměstí Smiřických 18
ZIP: 281 63

notes:
Matyášovský
knihovna Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze

word:
Jednopatrový dům s hladkým průčelím do náměstí i dvora. Sedlová střecha má hřeben rovnoběžný s průčelím do náměstí. V hlavním průčelí je v přízemí zleva: dvojice sdružených oken, 2 okna, hlavní vstup, 2 okna, z nichž okno při hl. vstupu má barokní kovanou mříž a široký pravoúhlý vstup do průjezdu. V 1. patře je zleva okno, dvě dvojice sdružených oken, dvě okna (dále od sebe než u dvojic sdružených oken) dále je dvojice sdružených oken a okno.
Přízemí má zcela vpravo disposice plochostropý průjezd do dvora s částí eliptického pasu, od nějž se průjezd o něco rozšiřuje. Disposice vlevo od průjezdu ke dvoutraktová, všechny prostory jsou zaklenuty. Za hlav. vstupem je síň zaklenutá křížovou klenbou, za ní v druhém traktu pokračuje užší chodba do dvora (osa posunuta oproti síni vlevo). Zaklenutá třemi klenbami křížovými. Z této chodby je vlevo přístup na schodiště, jež je tříramenné s oboustranně vetknutými rameny, na mezipodestách křížové klenby. Pod druhým ramenem rovnoběžným s chodbou na dvůr se prochází do dvorního traktu ve východní části disposice. Pod třetím schodišťovým ramenem, kolmým na rameno druhé je prostor udírny, zaklenut stlačenou valenou klenbou. Za schodišťovým prostorem na východ je ještě jeden velký prostor zaklenutý valenou klenbou polokruhovou s vrcholnicí rovnoběžnou s dvorním jižním průčelím a s párem trojúhelných výsečí, za ním na východ je menší prostor příčně zaklenutý valenou klenbou eliptickou, stlačenou. K chodbě na dvůr (navazující na síň za hlav. vstupem z náměstí) přiléhá na západní straně opět valeně polokruhově klenutý prostor s vrcholnicí rovnoběžnou s jižním průčelím a s jednou trojúhelnou výsečí. Trakt do náměstí má vlevo od síně za hlav. vstupem prostor zaklenutý čtyřmi klenbami křížovými do středního kamenného pilířku s okosenými hranami. V severovýchodním nároží je místnost s valenou polokruhovou klenbou s vrcholnicí kolmou k hlav. průčelí a s párem pětibokých výsečí. Mezi síní za hlav. vstupem a průjezdem je místnost zaklenutá valenou polokruhovou klenbou s vrcholnicí kolmou k hlav. průčelí prolomenou párem styčných trojúhelných výsečí. Výseče mají ve vrcholu hřebínky, jež se směrem dolů zmenšují.
Sklep se nachází pod místností, jež je mezi průjezdem a síní za hlav. vstupem. Je zaklenut valenou klenbou eliptickou s vrcholnicí kolmou k hlav. průčelí.
První patro odpovídá dvoutraktové disposici přízemí a je až na 1 prostor plochostropé. Klenutý prostor je v dvorním traktu na valeně klenutým prostorem přízemí, jež přiléhá na západě k chodbě na dvůr. Prostor v patře je shodně s přízemím zaklenut valenou polokruhovou klenbou s vrcholnicí rovnoběžnou s jižním průčelím, prolomenou dvěma trojúhelnými výsečemi.
Interier 1. patra v síni při schodišti působí velmi příznivě a dobře se v něm uplatňuje barokní kovaná mříž při výstupním rameni schodiště.
Stavení na východní straně dvora je přízemní, v širší severní části disposice jsou prostory zaklenuty plackami do pasů. K této části přiléhá směrem na jih dvoutraktová disposice jež má v severovýchodní části místnost, zaklenutou valenou eliptickou klenbou s vrcholnicí kolmou k východnímu průčelí a prolomenou jednou trojúhelnou výsečí. V severozápadní části disposice je segmentem klenutý prostor, jinak je dvoutrakt plochostropý. Pod tímto objektem je na jihovýchodě sklep, zaklenutý valenou klenbou. V západním průčelí tohoto objektu, jež je hladké jsou nad 1 vstupem dvě konsolky z červeného pískovce, jež patřily k otvoru do půdního prostoru.
Dům je barokní novostavba, postavená snad již v 1. polovině 17. století, za knížete Karla Liechtensteina.
Jako další domy mezi branou českobrodskou a kouřimskou, kromě čp. 19, patřil dům roku 1672 knížeti. Název domu „Matyášovský“ mohl by se vztahovat i na starší, renesanční objekt, jehož situaci však neznáme.
Stavení po levé straně dvora je v části disposice barokního původu, v klasicismu do roku 1841 prodlouženo, či nově postaveno na severu, novodobě rozšířeno na západ a adaptováno.
Z barokní zástavby zachován sklep, valená klenba v přízemí a částečně obvodové a vnitřní zdivo.
Jana Růžičková: Kostelec nad Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města, 1973