Dům č.p. 21

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: náměstí Smiřických

word:
Jednopatrový dům s průčelím v 1. patře hladkým tříosým, v přízemí zleva s dvěma výkladci a vstupem do obchodu, vpravo s hlavním pravoúhlým vstupem kolem nějž a vstupu do obchodu je bosáž (kvádrování).
Nad přízemím probíhá římsa, pod okny 1. patra jen úzký kordón. Sedlová střecha má hřeben rovnoběžný s hlavním průčelím.
Objekt má značnou hloubku disposice. V 1. traktu je přibližně uprostřed šířky domu střední hloubková nosná zeď, kolmá k průčelí do náměstí, do níž se opírají dvě křížové klenby v pravé části disposice odsunuty od obvodové zdi o úsek přibližně tak velký jako je jejich 1 pole. Tato přední pravá část disposice je předělena zdí kolmou k průčelí do náměstí a vytvářející vpravo chodbu za hlav. vstupem zaklenutou segmentem. V ose této chodby pokračuje 1 ramenné schodiště do patra oboustranně vetknuté do nosných zdí. V prostoru schodiště je část křížových kleneb odstraněna. Vlevo disposice do náměstí je plochostropý prostor, za ním menší osvětlený na jižní straně ze světlíkového dvorku je zaklenut křížovou klenbou s vysokými hřebínky.
V druhém traktu je jediný prostor zaklenutý plackou, při levé obvodové zdi ležící na širokém pasu. V pokračování disposice dále k jihu jsou prostory zaklenuty plackami.
Patro objektu je plochostropé, až na 1 prostor v druhém traktu od jižní obvodové zdi směrem k náměstí. Zde je (vlevo od chodby probíhající až sem) místnost zaklenutá půloválnou klenbou, s vrcholnicí kolmou k východní obvodové zdi domu.
Sklep se nachází pod třetím traktem domu a je zaklenut valenou polokruhovou kamennou klenbou s vrcholnicí kolmou k západnímu průčelí.
Dům je ve své přední části renesančního původu se zachovanými renesančními křížovými klenbami, částečně s hřebínky. V 17. století zde bydlel dráb. Lze-li považovat za správné rozdělení dvou parcel mezi čp. 21 a 22 jak je tomu na katastrální mapě z roku 1841 je část domu čp. 22 v šíři průjezdu stávajícího čp. 22 a jeho dvora obsažena v objektu čp. 21. Tomu nasvědčuje i sklep, jež je sice přístupný ze schodů západně od průjezdu, ale nachází se pod průjezdem a částí disposice čp. 21. Ke klasicistní přestavbě a jinému rozdělení parcel by pak došlo brzy po roce 1841, kdy vznikla nově celá jižní část domu s plackovými klenbami v přízemí. Klasicistní okna v dvorním západním průčelí jsou nyní zazděna. K vložení schodiště do 1. traktu domu došlo za klasicismu, zároveň při velké přestavbě, později bylo ještě upravováno. Plochostropá část přízemí má novodobé stropní konstrukce.
Jana Růžičková: Kostelec nad Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města, 1973