Dům č.p. 23

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: náměstí Smiřických

word:
Římskokatolický farní úřad
Jednopatrový dům s klasicistním průčelím symetricky řešeným. Na ose průčelí je 1-osý rizalit v přízemí s hlav. vstupem v kamenném klasicistním portálu. Portál je lemován pilastry s vlysem vytvořeným rýhou v kameni (obdélník s konkávně vybranými rohy). Eliptický oblouk nadpraží má stejný vlys a vystupující střední klenák. Vpravo i vlevo od vstupu jsou čtyři okna s vpadlými pásovými šambránami. Celé přízemí má pásovou bosáž. Nad přízemím a pod okny 1. patra probíhá římsa. Ve středním rizalitu je 1 okno, po stranách je po čtyřech oknech, jež mají rovněž vpadlé pásové šambrány. V 1. patře je bosáž jen na nároží budovy a rizalitu. Pod podokapní římsou dvě horizontální rýhy naznačují lesénový rámec. Sedlová střecha má hřeben rovnoběžný s hlavním průčelím.
Přízemí hlavní budovy má na střední ose za hlav. vstupem chodbu do dvora, zaklenutou valenou polokruhovou klenbou s párem styčných trojúhelných výsečí při hlav. vstupu. Vpravo i vlevo je dvoutrakt. V 1. traktu je vpravo prostor vytvořený dodatečným propojením dvou původně samostatných prostorů, jež jsou oba zaklenuty dvěma křížovými klenbami. Vlevo od chodby za hlav. vstupem je v 1 traktu prostor zaklenutý valenou klenbou polokruhovou s vrcholnicí kolmou k hlav. průčelí, prolomenou párem styčných trojúhelných výsečí. Stejný prostor se nalézá při levém nároží do náměstí, kde jsou místo jednoho páru styčných výsečí ještě polovina druhého páru, přerušeného střední zdí mezi 1. a 2. traktem. Druhý trakt tvořící chodbu je vlevo od chodby za hlavním vstupem zaklenut třemi plackami, vpravo 1 plackou, za níž následuje prostor podesty a tříramenného schodiště do patra. Část prostoru schodiště a podesty přízemí zaklenutá plackou, vybíhá jako pravé dvorní křidélko. V něm je na jižní straně prostoru schodiště segmentem zaklenutá krátká chodba, za ní na jih opět drobný prostor zaklenutý segmentem, vlevo prostor zaklenutý plackou. Levé dvorní křídlo je zaklenuto valenou klenbou s vrcholnicí kolmou k jižnímu průčelí dvor. křídla a prolomen pěti výsečemi pětibokými s jednou širokou výsečí trojúhelnou. Ve vnitřním rohu v napojení levého dvorního křídla na hlav. objekt je postaven přístřešek nad schody do sklepa.
Suterén tvoří 1. sklep v severovýchodním nároží hlavního objektu, zaklenut valenou polokruhovou klenbou s vrcholnicí kolmou k hlav. průčelí. Zdivo a část klenby je z kamene, vrchol klenby z cihel. Ke sklepu vede chodba zaklenutá kamenně valeně. Chodba zabíhá až pod levé dvorní křídlo, kde se dvakrát zalamuje.
Dům je v 1. traktu do náměstí ranně barokního původu (v 17. století byl zván „panským domem“). Barokní objekt byl však zřejmě rovněž dvoutraktový, s mírně hlubším 2. traktem. Proč došlo ke klasicistní přestavbě v 1. polovině minulého století nevíme. Tehdy nově postaven druhý, dvorní trakt společně s levým a pravým dvorním křídlem. Z této doby je též klasicistní portálek hlav. vstupu spolu s řešením hlav. průčelí. Novodobě byly upraveny dva prostory přízemí v pravé části disposice v 1. traktu, které byly spojeny širokými polokruhově zaklenutými otvory. Prostor slouží jako modlitebna ve farním domě.
Jana Růžičková: Kostelec nad Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města, 1973