Dům č.p. 24

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: Náměstí Smiřických 24

word:
Jednopatrový nárožní dům s hladkým průčelím do náměstí i ul. Kutnohorské. Do náměstí jsou v přízemí zleva 2 výkladce vstup do obchodu a 2 výkladce.
Nad přízemím probíhá římsa, 5 oken patra je bez šambrán. Průčelí do ul. Kutnohorské má v 1 patrovém hlav. objektu dvě části rozdělené odskokem v průčelí (asi o 4 m). V levé části v přízemí nejsou okna, v patře nad průběžnou římsou jsou dvě. V pravé části je zprava novodobý hlavní vstup a dvě okna s kovovými mřížemi. V 1. patře jsou dvě dvojice sdružených oken. Přízemní křidélko navazující na hl. objekt po jeho jižní straně při ul. Kutnohorské, nemá do této ulice oken.
Za ním na jih je při ulici zděná brána s otvorem zaklenutým segmentem.
V disposičním rozvrhu je jasně patrno spojení objektu ze dvou domů. Dům na východní straně je oddělen hloubkou zdí, přerušenou novodobou adaptací v 1.traktu a nahrazenou zde rovným pasem. V přízemí tohoto domu probíhá střední zeď kolmá k průčelí do náměstí, do níž se opírají v 2. traktu dvě valené polokruhové klenby. V 1. traktu je prostor zaklenut dvěma plackami. Ve 3. traktu je vpravo schodiště do patra, za ním opět valená klenba, vlevo dvě placky za sebou. Při jižní obvodové zdi probíhá úzká chodba zaklenutá segmentem. Dům při nároží náměstí a ulice Kutnohorské má též střední zeď kolmou k průčelí do náměstí, přerušenou a nahrazenou v 1. traktu v přízemí rovným pasem. Celé přízemí je zaklenuto plackami. Levé dvorní křídlo a křídlo na jižní straně dvora, stejně jako krátké křidélko při ulici Kutnohorské mají stropy nad přízemím tvořeny plackovými klenbami.
Suterén tvoří sklep pod nárožím na rohu náměstí a ul. Kutnohorské. Sklep je zaklenut valenou eliptickou deformovanou klenbou (omítnutou) s vrcholnicí kolmou k průčelí do náměstí.
1. patro je plochostropé.
Objekt č.p. 24 se skládal v minulém století ze dvou domů (č.p. 24 a 25). Západní objekt při nároží ul. Kutnohorské měl č.p. 25. Původ východního objektu lze hledat již v období gotické stavební činnosti. Z gotiky či renesance by mohly být valené polokruhové klenby ve východní části disposice, kde má východně situovaný objekt střední nosnou zeď, kolmou k průčelí do náměstí, půlící šířku domu, do níž se z obou stran opírají stávající valené klenby v 2. traktu a velená polokruhová klenba jižně od dodatečně vestavěného schodiště do patra.
Situace na nároží náměstí a ul. Kutnohorské je co se týká středověké zástavby nejasná, neboť objekt se skládá zřejmě ze dvou částí ve své výstavbě časově odlišných. Tomu nasvědčuje i odskok v obvodové zdi při ul. Kutnohorské. Za klasicismu byly oba objekty přestavěny a vznikla též zástavba ve dvoře. Do roku 1841 postaveno stavení na jižní straně dvora a křidélko při ul. Kutnohorské, připojené k nárožnímu objektu. Nedlouho po tom postaveno stavení na západní straně dvora domu č.p. 24.
Nárožní objekt dostal v celém přízemí nové stropní konstrukce (placky). Schodiště do patra bylo společné pro oba domy. Rovněž ve východně položeném objektu byla vyměněna část stropních konstrukcí (placky). Průčelí byla novodobě upravována. Z roku 1966 je popis generální opravy domu: všechna okna dostanou nová ostění, stará omítka se otluče včetně orámování oken, a společné podokenní římsy pod okny 1. patra (v průčelí do náměstí) i bosáže v přízemí. Opraví se jen římsa hlavní a římsa nad přízemím a provede se břizolitová omítka. V levé části průčelí do ul. Kutnohorské se zazdí dvě okna segmentově zaklenutá. Snad lze při SZ nároží domu situovat Kouřimskou bránu zbořenou roku 1821.
Jana Růžičková: Kostelec nad Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města, 1973