Dům č.p. 30

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: náměstí Smiřických

word:
Jednopatrový dům s průčelím z druhé poloviny min. století, klasicistního vzhledu. V přízemí je vlevo široký vstup do průjezdu v kamenném ostění, dále vpravo výkladce se vstupem do obchodu. V 1. patře ve středu průčelí v rizalitu probíhajícího od přízemí, vystupuje plochý hranolový arkýř, nesený 3 kamennými konzolami, mezi okny pilastry nesen architráv, nad ním trojúhelný tympanon ve výši nad podokapní římsou. Vpravo i vlevo průčelí je dvojice sdružených oken. Sedlová střecha má hřeben rovnoběžný s hlavním průčelím.
Přízemí má v hlavním objektu vlevo disposice průjezd do dvora, zaklenutý jednak valenou polokruhovou klenbou a v ukončení průjezdu do dvora dvěma plackovými klenbami.
Vpravo od průjezdu je v 1 traktu do náměstí prostor zaklenutý dvěma zrcadlovými klenbami. V druhém mělkém traktu, jenž odpovídá vlevo přilehající jedné plackové klenbě v průjezdu, je prostor zaklenut segmentem s vrcholnicí rovnoběžnou s průčelím do náměstí. V 3. traktu je vpravo od průjezdu v hlavním křídle domu třetí výstupní rameno tříramenného schodiště. Toto schodiště má 1 nástupní rameno přístupné ze dvora z východního průčelí pravého křídla domu. Pod druhou mezipatrovou podestou je v přízemí prostor, zaklenutý segmentem a spojený s 2. traktem domu. Pravé dvorní křídlo je dvoutraktové, plochostropé.
Suterén tvoří sklep, položený na západ od západní zdi průjezdu a probíhá od obvodové zdi do náměstí pod celým 1. a 2. traktem domu v šířce asi poloviny disposice západně od průjezdu. Je zaklenut valenou kamennou klenbou nepravidelného tvaru, s vrcholnicí kolmou k průčelí do náměstí.
Patro je plochostropé.
Objekt pravděpodobně s renesančním sklepem, měl v této době asi šířku rovnající se šířce domu bez průjezdu a disposici tvořily dva hloubkové prostory. Za baroka dům rozšířen o průjezd s valenou klenbou. Placky v průjezdu jsou zřejmě pozdější. Klasicistního původu bude pravé dvorní křídlo, postavené do r. 1841 a přestavěné stejně jako hlavní objekt v 2. polovině minulého století, kdy vyměněny stropní konstrukce v přízemí, nově postaveno schodiště v klasicizujícím rázu a ve stejném duchu upraveno průčelí. R. 1841 i r. 1873 byla v domě hospoda. Dvorní zástavba na místě starší, klasicistní postavena nově v 2. pol. min. stol., jen východní zeď bude starší (na východní straně dvora).
Jana Růžičková: Kostelec nad Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města, 1973