Dům č.p. 37

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
address: náměstí Smiřických

word:
Jednopatrový dvoukřídlý nárožní objekt s průčelími v patře klasicisujícími z 2. poloviny min. stol., po r. 1873. V přízemí s upravovanými, hladkými průčelími. Ve východním průčelí do náměstí v patře 5 os okenních, v přízemí 3 výkladce obchodu, do nějž se vstupuje přes čp. 36. Průčelí do ul. Pražské je v patře v levé části pětiosé, dále vpravo jsou odděleny pilastry 3 okna a zcela vpravo 1 okno. V přízemí jsou zleva výkladec, vstup, dvě okna, hlav. vstup přes průjezd a vstup s výkladcem.
Přízemí má hlavní křídlo obsahující v patře 5 os do náměstí a 3 osy okenní do ul. Pražské, řešeno jako dvoutrakt, trakt do náměstí je plochostropý, 2 trakt má při sousedu čp. 36 tříramenné schodiště s podestou v přízemí se zrcadlovou klenbou, v pokračování prostoru schodiště do ul. Pražské je místnost zaklenutá segmentem. Křídlo při ul. Pražské má v napojení na hl. křídlo prostor zaklenut dvěma segmentovými klenbami s vrcholnicemi kolmými k průčelí do ulice (do traversy), dále pokračuje na západ průjezd zaklenutý segmenty do travers ve zdivu s nikou, v níž je umístěna pumpa studny. Na západním konci křídla je rovněž prostor zaklenutý segmenty do travers.
Suterén je rozsáhlý, v hlavním objektu je od schodiště přístup do sklepa pod 2. traktem hlav. objektu, zaklenut segmentem s vrcholnicí kolmou k průčelí do ul. Pražské, při nároží dva souběžné prostory rovněž zaklenuty segmenty, pod křídlem při ul. Pražské velký prostor zaklenut segmentem, vrcholnice rovnoběžná s průčelím do ul. Pražské. Klenby jsou cihelné, zdivo kamenné.
Patro je plochostropé, do dvora při obou křídlech je pavlač.
Dům ve svém hlavním křídle, jež má v patře 5 os okenních do náměstí a 3 osy do ul. Pražské, je barokního původu.
V klasicismu byl radikálně přestavěn, přistavěn na západní straně a provedeny sklepy a nové schodiště.
Na katastrální mapě z r. 1841 je zachycen objekt obdélníkového půdorysu s úzkou klínovou spárou mezi ním a čp. 36 a kratší na západní straně.
V 2. pol. min. stol., po r. 1873 vyměněny stropní konstrukce, provedena nová fasáda a objekt prodloužen na západ o část s průjezdem a o západní konec domu až k čp. 264.
Tehdy již byl zřejmě dvoukřídlý a je tedy chybně na mapě z r. 1873 r. 1929 zakreslen. Plán z r. 1918 už zachycuje dvoukřídlý objekt. Z tohoto roku je žádost o zřízení tanečního sálu v 1. patře (neprovedeno). R. 1956 provedeny adaptace pro hospodu v domě (zeď mezi dvěma okny přízemí, jež jsou pod 4. a 5. osou okenní patra byla nahrazena traverzou. R. 1959 adaptováno přízemí pro prodejnu (asi vyměněny stropní konstrukce v 1. traktu do náměstí (místo kleneb z min, století rovné stropy).
Jana Růžičková: Kostelec nad Černými lesy stavebně historický rozbor objektů historického jádra města, 1973