Svitávka

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Svitávka (Blansko)
address: _