Lhotka

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Lhotka (Jihlava)
address: _