Spišská Sobota

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Spišská Sobota (Poprad)
address: _