Zvíkovec u Zborova

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: _
address: _