Stavba, architektonická revue

year of establishment: 1922
year of termination: 1938
city: Praha
address: _