Pedagogický institut

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Vjatka (nyní Kirov)
address: _