Strojírny a slévárny Blansko s. r. o.

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Blansko (Blansko)
address: _