Dům č.p. 1494

year of establishment: 1925
year of termination: 0
city: Praha
address: Libušina 1494

notes:
Stavbu provedla fa R. V. Svoboda, architekt a stavitel, Žižkov.
Architekti: F. Janda - Č. Vořech.