Galerie Elephant

city: Praha
address: Washingtonova 17, Praha 1