Pohřebiště Dobřichov-Třebická

city: Dobřichov (Kolín)
address: _

notes:
1890 - započat výzkum
Jihovýchodně od obce Dobřichov, za hřbitovem, na malé ostrožně táhnoucí nad potokem Výrovka směrem k Cerhenicím, 1 km jihovýchodním směrem od pohřebiště na vrchu Pičhora. Vzniklo snad ve druhé polovině 2. stol a pohřbívalo se na něm zvláště v mladší době římské. - Výzkum na lokalitě prováděl v l. 1890-1891 Jan Waněk, správce lichtenštejnského velkostatku v Radimi, přitom objeveno přes 100 hrobů z doby římské. Celkem 78 hrobů obsahovalo popelnice (ostatní hroby bez popelnic), zjištěno bylo i 8 žárovišť se zbytky po kremačních hranicích. Početné nálezy reprezentuje keramika tvarovaná v ruce, zlomky bronzových a skleněných nádob, spony, kostěné jehlice, skleněné a jantarové korále, hřebeny, kování opasků, zbraně (4 římské meče a římské kování k uchycení pochvy meče), ostruhy, přesleny, křesací soupravy. Mezi nejstarší hroby lze zařadit hrob bojovníka z doby markomanských válek s římským mečem, do pozdního stupně doby stěhování národů spadá hrob s bronzovou pinzetou s rytými značkami a železným nožem.- Nálezy z Třebické dnes v Národním muzeu v Praze. - Pohřebiště Třebická je zapsáno do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR.
Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha : Olympia, 1989, s. 221.
Klasická archeologie FF UK : římská gladia na našem území [online]. [cit. 2011-01-28]. Dostupné z: .
Cesty a památky : Kolínsko [online]. [cit. 2011-01-28]. Dostupné z: .
zdroj - svkkl.cz